Suwalszczyzna.net

Ratujemy Rospudę  

Adres: Ratujemy Rospudę
Telefon: Ratujemy Rospudę
Telefon kom.: Ratujemy Rospudę
Fax:Ratujemy Rospudę
E-mail:
Adres WWW: http://www.rospuda.suwalszczyzna.net  
Powołaj sie na portal www.suwalszczyzna.net. Dziękujemy!
Dolina Rospudy nazywana jest przez botaników "Storczykową Doliną" z racji występowania tu dużej ilości gatunków przedstawicieli rodziny storczykowatych.

Łącznie w naszym kraju występuje 31 gatunków storczyków z tego na terenie doliny Rospudy występuje 19 gatunków storczyków (Sokołowski 1988).
Najrzadsze i najcenniejsze gatunki występujące w dolinie Rospudy to: miodokwiat krzyżowy - jedyne stanowisko w Polsce, storczyk krwisty podgatunek białokwiatowy - jedno z kilku stanowisk w Polsce, storczyk szerokolistny, obuwik pospolity (Cypripedium calceolus), żłobik koralowy (Corallorhiza trifida), kukułka Fuchsa (Dactylorhiza fuchsii), kukułka Traunsteinera (Dactylorhiza traunsteinerii), kruszczyk błotny (Epipactis palustris), miodokwiat krzyżowy (Herminium monorchis), lipiennik Losela (Liparis loeselii), wyblin jednolistny (Malaxis monophyllos), storczyk męski (Orchis mascula), tajęża jednostronna (Goodyera repens).

Ciekawostką przyrodniczą są licznie występujące w dolinie Rospudy krzyżówki różnych gatunków storczyków. Część z nich nie została jeszcze dostatecznie zbadana. Przykładem może być tutaj krzyżówka podgatunku białokwiatowego i typowego storczyka krwistego o pstrych kremowo-czerwonych kwiatach, dla której według dr Leszka Bernackiego projektowany rezerwat Rospuda jest podobnie jak dla miodokwiatu krzyżowego jedynym stanowiskiem w Polsce.

Dolina Rospudy jest miejscem odwiedzanym przez przyrodników i fotografików z różnych stron świata "polujących" na zdjęcia rzadkich roślin.

Formy ochrony Doliny Rospudy

1) Strefa ciszy w myśl rozporządzenia nr 8/91 i nr 116/92 wojewody suwalskiego.
2) Obszar chronionego krajobrazu (wg. rozporządzenia nr 82/89 wojewody suwalskiego część zagrożonego terenu leży w obszarze chronionego krajobrazu nr 12 - dolina Rospudy i nr 16 - Puszcza i Jeziora Augustowskie).
3) W Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET - PL obszar doliny Rospudy stanowi węzeł o znaczeniu międzynarodowym ze względu na uwarunkowania: geomorfologiczne, hydrologiczne, biotyczne, strukturę krajobrazu oraz istniejące i proponowane obszary chronione.
4) NATURA 2000 - Dolina rzeki Rospudy została włączona do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - część Ostoi Puszcza Augustowska.
5) Puszcza Augustowska znajduje się na czele Shadow List - listy obszarów, które zdaniem NGOs i naukowców powinny się znaleźć w sieci Natura 2000 ze względu na unikalne siedliska roślin i zwierząt.
6) Zielone Płuca Polski - to regionalny system ochrony tożsamości przyrodniczej i kulturowej północno-wschodniej Polski.
7) Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn.09.07.2004 torfowisko na którym występuje Miodokwiat krzyżowy (a więc większa część Doliny Rospudy) powinna być objęta strefą ochrony ścisłej co wyklucza wszelkie inwestycje. W styczniu 2005 Wojewódzki Konserwator Przyrody zadeklarował utworzenie strefy.
8) W wyniku inwentaryzacji przyrodniczej przeprowadzonej wiosna 2005r w obszarze planowanej drogi ujawniono występowanie nad Rospudą gatunków ptaków (głuszec, orzeł bielik, orlik krzykliwy) dla których powinny zostać utworzone strefy ochronne, co wyklucza w ich obrębie wszelkie inwestycje
9) W wyniku współpracy pomiędzy Polską, Litwą i Białorusią powstała koncepcja utworzenia Augustowsko - Druskiennickiego Trans Granicznego Obszaru Chronionego.
10) Od lat osiemdziesiątych planuje się utworzenie na obszarze doliny Rospudy rezerwatu przyrody.

Fot:
Zbigniew Chojęta
Piotr Fiedorowicz


Odsłony: 7849
NIERUCHOMOŚCI NA SUWALSZCZYŹNIE


Copyright © 2002, www.suwalszczyzna.net Wszelkie prawa zastrzeżone.
Powielanie, drukowanie, kopiowanie lub rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób materiałów zawartych na stronach suwalszczyzna.net jest zabronione.
Kontakt: biuro@suwalszczyzna.net ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki;


Ogłoszenia - Suwałki | Opieka Niemcy | Olimpijskie Ogrody | Agroturystyka Suwalszczyzna | Mieszkania w Suwałkach | Praca Suwałki