Zapraszamy na piękne szlaki turystyczne Suwalszczyzny
 
 

 

 

Ścieżki edukacyjne w Suwalskim Parku Krajobrazowym

 

 

 

“Wokół jeziora Jaczno” – ścieżka rozpoczyna się i kończy w Smolnikach, jej długość wynosi 7 km. Wędrując dookoła jeziora można zapoznać się z szeregiem interesujących walorów: przyrodniczych (murawy kserotermiczne, “wiszące” torfowiska, rzadkie gatunki roślin, grądy, olsy, łęgi), geomorfologicznych (kemy, zagłębienia wytopiskowe, ozy, sandry), kulturowych (stara kaplica cmentarna, kurhany wczesnośredniowieczne, drewniany młyn), a przede wszystkim podziwiać najpiękniejsze w Suwalskim Parku Krajobrazowym panoramy.
“Na Górę Zamkową” poświęcona jest szczególnie walorom kulturowym okolic Szurpił. Rozpoczyna się w Szurpiłach, a kończy się w Sidorówce (przystanek PKS); jej długość wynosi 6 km. Na trasie można zapoznać się z grodziskiem wczesnośredniowiecznym na Górze Zamkowej, historią Jaćwingów na ziemi suwalskiej oraz formami akumulacji lodowcowej w Zagłębieniu Szeszupy. Ścieżkę poprowadzono obok malowniczo położonych jezior: Kluczysko, Szurpiły, Jeglówek, Jeglóweczek. W tym rejonie występują bogate złoża żelazowo-wanadowo-tytanowe, których planowana eksploatacja w latach 80-tych doprowadziłaby niewątpliwie do nieodwracalnych zmian w krajobrazie.

“Doliną Czarnej Hańczy”– rozpoczyna się w Turtulu, a kończy nad jeziorem Hańcza w Bachanowie (3,5 km). Wędrując szlakiem ścieżki poznawczej możliwe jest zapoznanie się z najciekawszym geomorfologicznie fragmentem Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
Na tarasie zaobserwować można wiele form rzeźby terenu: pagórki ozu turtulskiego, rynnę lodowcową, głazowisko (w Bachanowie), dolinę rzeczną z tarasami, zagłębienie wytopiskowe, dolinę zawieszoną, morenę denną.

“Drzewa i krzewy parku podworskiego w Starej Hańczy” – ścieżka ta znajduje się przy granicy północnego krańca rezerwatu przyrody “Jezioro Hańcza”, chroniącego najgłębsze polskie jezioro (głębokość maksymalna 108,5 m, powierzchnia 305 ha, I klasa czystości). Od strony wschodniej obszar przebiegu ścieżki zamyka sztandarowa rzeka Suwalszczyzny – Czarna Hańcza – wpływająca tu do jeziora Hańcza. Ścieżka poznawcza poprowadzona została przez teren dawnego parku dworskiego w Starej Hańczy (Mierkinie) ze względu na występującą tu dużą różnorodność gatunkową oraz obecność wielu starych i okazałych drzew. Od 1988 roku park dworski w Starej Hańczy wpisany jest do rejestru zabytków. Niektóre drzewa, znajdujące się na terenie parku podworskiego, podlegają ochronie przyrodniczej jako pomniki przyrody; są to: grusza pospolita, jabłoń dzika, jesion wyniosły oraz aleja lipowa.

“Porosty” – ścieżka umożliwia poznanie jednego z najciekawszych elementów środowiska biotycznego Suwalskiego Parku Krajobrazowego – porostów. Te niewielkie organizmy fascynują nas swoją budową, różnorodnością oraz biologią i ekologią. Trasa ścieżki prowadzi przez rezerwat przyrody “Rutka” (długość trasy 1,2 km), stąd jej dodatkowe walory krajobrazowe.

Ścieżki edukacyjne w Wigierskim Parku Narodowym
LAS – początek ścieżki znajduje się przy siedzibie parku w Krzywem, gdzie jest zlokalizowana również wystawa przyrodnicza “Nad Wigrami”, wystawa etnograficzna “Ocalić od zapomnienia” i wystawa rzeźb oraz Centrum Informacji Turystycznej WPN. Na sali konferencyjnej można obejrzeć film o Wigierskim Parku Narodowym, a w obiekcie “Dziupla” zorganizować ognisko. 100 m od tej ścieżki jest początek ścieżki “Suchary”.
Czas zwiedzania około 50 min. Ścieżka wiedzie wokół jeziorka Suchar I. Na trasie ścieżki znajduje się kilka siedlisk leśnych występujących na terenie WPN: grąd, łęg, bór mieszany i bagienny, a także stanowisko archeologiczne z epoki kamienia.
Więcej informacji o ścieżce znajdziesz tutaj.
Przed wejściem na ścieżkę należy nabyć w informacji turystycznej kartę wstępu do WPN. Zobacz opłaty.
W Centrum Informacji Turystycznej można zamówić przewodnika, który będzie towarzyszył na ścieżce lub kupić przewodnik “Las” oraz inne materiały informacyjne.

SUCHARY – początek ścieżki znajduje się w odległości 800 m od siedziby parku w Krzywem, gdzie jest zlokalizowana wystawa przyrodnicza “Nad Wigrami”, wystawa etnograficzna “Ocalić od zapomnienia” i wystawa rzeźb. Na sali konferencyjnej można obejrzeć film o Wigierskim Parku Narodowym, a w obiekcie “Dziupla” zorganizować ognisko. 100 m od tej ścieżki jest początek ścieżki “Las”
Czas zwiedzania około 2 godz. Ścieżka prowadzi wokół śródleśnych jezior (sucharów), przez lasy torfowiskowe z charakterystycznymi roślinami i zwierzętami. Na trasie ścieżki można zobaczyć żeremia i zgryzy bobrowe, a przy odrobinie szczęścia bobry. Ścieżka została wyposażona w kładki przez tereny podmokłe, zadaszone miejsce odpoczynku oraz platformę widokową.
Więcej informacji o ścieżce znajdziesz tutaj.
Przed wejściem na ścieżkę należy nabyć w informacji turystycznej kartę wstępu do WPN. Zobacz opłaty.
W Centrum Informacji Turystycznej można zamówić przewodnika, który będzie towarzyszył po drodze ścieżki lub kupić przewodnik “Suchary” oraz inne materiały informacyjne.

PŁAZY – ścieżka znajduje się we wsi Rosochaty Róg. Czas zwiedzania około 1 godz. Przebiega ona wokół drobnych “oczek” wodnych specjalnie odtworzonych dla płazów. Wyposażona jest w 6 tablic informacyjnych oraz kładkę i pomost. Ścieżkę tę podobnie jak pozostałe można zwiedzać przez cały rok. Najlepszym jednak okresem do obserwacji płazów jest wiosna, kiedy zwierzęta te odbywają gody.
Więcej informacji o ścieżce znajdziesz tutaj.
Przed wejściem na ścieżkę należy nabyć kartę wstępu do WPN. Zobacz opłaty. Kartę nabędziesz m.in. w Centrum Informacji Turystycznej WPN w Krzywem, na wystawie “Historia i tradycje rybołówstwa nad Wigrami” w Czerwonym Folwarku – 1km od ścieżki, w gospodarstwie agroturystycznym pani Elżbiety Giedrojć (Rosochaty Róg 15).

JEZIORA – Ścieżka znajduje się w południowej części jeziora Wigry na Słupiu koło Gawrych Rudy, początek trasy jest nad Zatoką Słupiańską koło półwyspu Łasocha. Czas zwiedzania około 2 godz. Ścieżka pozwala zapoznać się z historią terenu, jego geomorfologią oraz trzema jeziorami WPN: Wigry, Suchar Wielki i Długie. Znajdują się tu tablice opisujące gatunki drzew, krzewów i zwierząt, które tu występują.
Więcej informacji o ścieżce znajdziesz tutaj.
Przed wejściem na ścieżkę należy nabyć kartę wstępu do WPN. Zobacz opłaty. Kartę nabędziesz m.in. w Centrum Informacji Turystycznej WPN w Krzywem, w Ośrodku Edukacji Środowiskowej na Słupiu, w Kompleksie Turystycznym “U Jawora” w Gawrych Rudzie.

PUSZCZA – Trasa ścieżki zlokalizowana jest w Wysokim Moście, położonym na północnym skraju Puszczy Augustowskiej, nad rzeką Czarna Hańcza. Czas zwiedzania około 3 godz. Na ścieżce umiejscowiono 8 przystanków: Stare trakty, Czarna Hańcza, Stanowisko archeologiczne, Kamedulska smolarnia, Morena czołowa, Żurawinowe Bagno, Starodrzew, Suchar Konopniak.
Więcej informacji o ścieżce znajdziesz tutaj.
Przed wejściem na ścieżkę należy nabyć kartę wstępu do WPN. Zobacz opłaty. Kartę nabędziesz m.in. w Centrum Informacji Turystycznej WPN w Krzywem, leśniczówce WPN w Wysokim Moście.

EKSPLOATACJA DÓBR PUSZCZAŃSKICH – Znajduje się częściowo na trasie Wigierskiej Kolejki Wąskotorowej, w Gawrych Rudzie oraz w Leszczewku. Ścieżka informuje o formach użytkowania zasobów puszczańskich w przeszłości. Przystanki na ścieżce: Bartnictwo, Binduga, Gospodarka leśna, Hutnictwo, Kolejka leśna, Ostęp, Wapiennik. Można ją zwiedzać jadąc kolejką, rowerem lub przemierzając pieszo.
Więcej informacji o ścieżce znajdziesz tutaj.
Przed wejściem na ścieżkę należy nabyć kartę wstępu do WPN. Zobacz opłaty. Kartę nabędziesz m.in. w Centrum Informacji Turystycznej WPN w Krzywem, w Zespole Kolejki Wąskotorowej w Płocicznie oraz w leśniczówce WPN w Bryzglu.

DARY NATURY – ścieżkę tworzy sześć tradycyjnych wiejskich ogródków zlokalizowanych przy siedzibie WPN w Krzywem i przy szkołach w Maćkowej Rudzie, Płocicznie, Nowej Wsi i Przebrodzie. Ścieżka jest efektem projektu ochrony i przywrócenia ogródków wiejskich, dawnych odmian kwiatowych i ziół użytkowych zrealizowanym w 2006 roku. W ogródkach można zobaczyć piękno tradycyjnych odmian: aksamitki, astry, chryzantemy, cynie, dalie, dzwonki, firletki, floksy, goździki brodate, irysy, lilie smolinosy, liliowce, łubiny, kosmosy, maciejka, mak ogrodowy ,malwy, marcinki, orliki, ostróżki, rudbekie, słoneczniki, słoneczniczki, szafirki, tulipany, złocienie i wiele innych. 40 gatunków zostało opisanych na tabliczkach informacyjnych znajdujących się przy siedzibie parku.
Więcej informacji o tradycyjnych ogródkach wiejskich znajdziesz tutaj.
Przed wejściem na ścieżkę należy nabyć kartę wstępu do WPN. Zobacz opłaty. Kartę nabędziesz m.in. w Centrum Informacji Turystycznej WPN w Krzywem.

Ścieżka poznawcza w Dowspudzie
“Park w Dowspudzie – natura i historia” – ścieżka rozpoczyna się i kończy w Dowspudzie, oznakowana jest kolorem żółtym, jej długość wynosi 1,6 km.
Pomimo, że jest stosunkowo krótka pozwala na poznanie interesującej historii Dowspudy (w tym historię pałacu i parku, historię jej kolejnych właścicieli, na czele z najznamienitszym z nich – hrabią generałem Ludwikiem Michałem Pacem) oraz zaznajomienie się z otaczającą przyrodą i różnymi formami jej ochrony (elementy przyrody parku pałacowego i alei lipowej – pomnik przyrody, Obszaru Chronionego Krajobrazu “Dolina Rospudy”, Puszczy Augustowskiej, itp.). Dzięki 32 tablicom informacyjnym rozmieszczonym na całej długości ścieżki można nauczyć się przede wszystkim rozpoznawania powszechnie występujących w Polskim krajobrazie gatunków drzew i krzewów. Jest to wspaniałe miejsce do prowadzenia zajęć z zakresu biologii, historii, ekologii. Ścieżka umożliwia przyjemny spacer z dala od miejskiego zgiełku i hałasu, pośród śpiewu ptaków i szumu drzew dawnego pałacowego parku.